ناراضی: فقط ۱ از ۶ همسایه شبیه من هستند. کمتر از یک سوم.