دوست دارد که جابجا شود، اگر بیش ٪۹۰
همسایه‌ها شبیه او باشند.
بازنشانی