راضی: ۲ تا از ۶ همسایه مثل من هستند. دقیقاً یک سوم.