بی حوصله: همه همسایه‌ها مثل من هستند. (یا همسایه‌ای ندارم)