اگر کمتر از ٪۵۰ همسایگانش مثل او باشند،
ترجیح می‌دهد که جابجا شود.
بازنشانی