جابجا می‌شوم اگر کمتر از ۳۳٪ یا بیشتر از ۱۰۰٪ همسایه‌ها شبیه من باشند

نسبت مثلث به مربع ۴۰ به ۴۰ است و ۲۰٪ تخته خالی است