جابجا می‌شوم اگر کمتر از ۳۳٪ یا بیشتر از ۱۰۰٪ همسایه‌ها شبیه من باشند