< <!-- Automatic Simulation - Start Biased --> شبیه‌سازی خودکار - شروع متعصبانه
من جابجا می‌شوم اگر کمتر از ۳۳٪ همسایه‌هایم شبیه من باشند