من جابجا می‌شوم اگر کمتر از ۳۳٪ همسایه‌هایم شبیه من باشند